Administracinė informacija

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras (toliau MSC) – neformaliojo vaikų švietimo mokykla

MSC VIZIJA

Neformaliojo ugdymo įstaiga, plėtojanti miesto moksleivių pažintinius-kūrybinius interesus techninės kūrybos, gamtos pažinimo ir gamtosaugos, estetinio lavinimo bei turizmo ir kraštotyros srityse. Turinti šiuolaikišką materialinę bazę, aukštos kvalifikacijos pedagogus. Atvira miesto visuomenei, bendradarbiaujanti ir nuolat besimokanti.

MSC MISIJA

Per kūrybinę ir pažintinę veiklą bei prasmingą laisvalaikio organizavimą turtinti jaunąją kartą, formuoti teigiamas demokratizmu ir humanizmu paremtas žmogiškąsias vertybines nuostatas, mokyti vaikus suvokti pasaulio įvairovę, ruošti juos gyvenimui, ugdyti dorą, laisvą, iniciatyvų, kūrybingą Lietuvos pilietį. Užtikrinti kiekvienam vaikui jo amžių, interesus ir gebėjimus atitinkančias saviraiškos sąlygas, kad kiekvienas jaunasis pilietis įgytų kompetencijos, reikalingos jam sėkmingai gyventi ir dirbti sociokultūrinėje aplinkoje, veikti ją ir tobulinti.

VEIKLOS DOKUMENTAI

Bendroji informacija.

MSC nuostatai.

2016-2018 m. strateginis veiklos planas

2018/2019 m.m. veikiantys būreliai.

MSC veiklos organizavimo tvarkos aprašas . Atlyginimo už  būrelio lankymą dydis.  Prašymas lankyti būrelį vaiko iki 14 m. Prašymas lankyti būrelį mokinio nuo 14 m.

Informacija apie vairuotojų mokymą. Darbo tvarkos taisyklės.

2014 m.veiklos įsivertinimo suvestinė. 

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys.  2018 m. I ketvirčio finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos.

Informacija apie darbo užmokestį.  Darbo apmokėjimo įstatymas

Sąmatų vykdymo ataskaitos 2018-06-30. 

Viešieji pirkimai

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

 2018 m. Viešųjų pirkimų planas. Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka. Paraiška viešajam pirkimui.  Tiekėjų aplausos forma  Pradedami pirkimai. Nustatyti laimėtojai.  Sudarytos sutartys.

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro korupcijos prevencijos tvarka

2016 m.korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Korupcijos prevencijos 2016 m. ataskaita

Klaipėdos m. savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2019 m programa

 

Apie mus

Kontaktai 
Herbas

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras

Smiltelės g.22-1, Klaipėda
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Įstaigos kodas: 190456638
Tel.Nr. 345810, 346137
El.paštas info@kmsc.lt

Facebook